รัฐบาลอินเดียประกาศรับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) เพื่อศึกษาในระดับปริญญาเอก จำนวน 10 ทุน

                  รัฐบาลอินเดียประกาศรับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023 ให้แก่นักนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษา โดยผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dst.gov.in/call-for-proposals  และหากมีคุณสมบัติตรงตามที่รัฐบาลอินเดียกำหนดสามารถดำเนินการสมัครได้ โดยส่งเอกสารพร้อมยื่นหนังสือเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัดมายัง กองการต่างประเทศ สป.อว. (ชั้น ๑๒) เลขที่ ๓๒๕ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

                   ภายในวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕   พร้อมส่งชุดสำเนาเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF มาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ plaiphan.s@mhesi.go.th