พุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) โครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00  – 12.00 น. 

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD)  โครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting  

เพื่อรับทราบ วัตถุประสงค์ วิธีการเก็บข้อมูล และใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล TCD ในการวางแผนและพัฒนาพื้นที่ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม