ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
wanichacheva.nantanit@gmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.)
โทรศัพท์ : 098-5479738
suttiruengwong_s@su.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.)
โทรศัพท์ : 098-5479738
onchang_r@su.ac.th

เบอร์ภายใน

216001-8

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

098-5479738/061-6284101/ 098-5467893/ 065-0704679/ 092-4310868

ตปนีย์ พรหมภัทร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง : นักวิจัยชำนาญการ
E – mail : surdi2535@gmail.com
: ควบคุมกำกับดูแลงานตามภารกิจของ สวนส.
วัชรี น้อยพิทักษ์

ตำเเหน่ง : รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง : นักวิจัยชำนาญการ
E - mail : watcharee67@gmail.com
: ฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (www.ris.su.ac.th)
: กำกับดูแลงานวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ปนัดดา กุลพานิช

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E – mail : innovation.su58@gmail.com / cih.surdi60@gmail.com
ควบคุมกำกับดูแลงาน ภารกิจนวัตกรรม : TLO, UBI, Startup

น้ำผึ้ง เมืองสมบัติ

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E – mail : bee.bee_2523@hotmail.com
: งานการเงิน
: งานบัญชี

วริยวัลย์ สามเพชรเจริญ

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E – mail : thaiwest.su@gmail.com
: ประสานงานการจัดสรรทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
: มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยและชีวภาพ
: ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

พิชญา แก้วพลอยเพชร

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : pichaya_h@hotmail.com
: ประสานงานการจัดสรรทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
: ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเครือข่ายผู้บริหารงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

ศศิวิมล ไกรทอง

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E - mail : kraithong_s@su.ac.th
: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
: ประสานงานโครงการวิจัยในฐานะ Project Manager
: ร่างข้อถือสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

ณัฐชา แดงประทุม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย
E-mail : Nuttacha.24@gmail.com
: ประสานงานโครงการและบริหารงานทั่วไป

กัลยพิชชา คำหอมกุล

ตำแหน่ง : บริหารงานทั่วไป
E-mail : Kanlayaphicha@gmail.com
: ประสานงานโครงการและบริหารงานทั่วไป

อำไพ อุดมสุด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
E – mail : udomsut_a@gmail.com
: งานธุรการ

อารีย์วรรณ นวมนาคะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
E – mail : areewan.nu@gmail.com
: งานบุคคล
: งานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
: งานทะเบียนประวัติ และเครื่องราชฯ/MIS บุคลากร
: งานเเผนเเละคำของบประมาณระบบ BPM
: งานประกันคุณภาพการศึกษา (สวนส.)

ชณาพร หมอประเสริฐ

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E – mail : morprasert_c@su.ac.th
: งานพัสดุ

กรรณิกา ตะกรุดโทน

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E – mail : innovation.su58@gmail.com
: ประสานงานและบริหารงานโครงการ
: งานเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ (นิทรรศการ)

สุพิชญา ขุนชำนิ

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E - mail : KHUNCHAMNI_S@su.ac.th
: ประสานงานโครงการวิจัยการพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช

พลอยชมพู ปฐมเจริญสุขชัย

ตำแหน่ง : บริหารงานทั่วไป
E-mail : Ploychompoop89@gmail.com
: ประสานงานโครงการและบริหารงานทั่วไป

ปิยพัชร์ สิทธิ์เดชตีรณา

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
E – mail :piyapat@gmail.com
: งานธุรการ
: งานประสานการขอใช้ยานพาหนะ/ห้องประชุม

หรรษา นิลาพันธ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
E – mail : nhunsa@hotmail.com
: ประสานงานมาตรฐานการวิจัย (การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
: รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัย
: ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน (ค่า Page Charge)
: ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน (การตรวจทานภาษาอังกฤษ)

พัชรณัฏฐ์ เสาร์หงษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E – mail : patcharanat.b@gmail.com
: ประสานงานด้านมาตรฐานการวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ศิริเพ็ญ ปิยะไตรภูมิ

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E – mail : ningg.rocky@gmail.com
: งานทรัพย์สินทางปัญญา

อัญชิสา พิสิษฐ์บรรณกร

ตำแหน่ง : บริหารงานทั่วไป
E - mail : pisitbannakorn_a@su.ac.th
: ตัดต่อภาพงานทรัพย์สินทางปัญญา
: ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ทรัพย์สินทางปัญญา, Startup , UBI

ศิรกาญน์ กิตติวัฒน์

ตำแหน่ง : บริหารงานทั่วไป
E – mail : kittiwat_s@su.ac.th
: ประสานงานโครงการและบริหารงานทั่วไป

ปาริชาติ ชัยสวัสดิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E – mail : hasss.surdi@gmail.com
: ประสานงานเเละจัดทำวารสาร Humanities, Arts and Social Sciences Studies (HASSS)

ละไม พัฒนสุวรรณา

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
: งานธุรการ
: งานจัดเลี้ยง/ประชุม/อบรม/สัมมนา
ธีรวัตร บัวศรี

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานโครงการ
E – mail : kukeng123@gmail.com
: ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์/ สื่อมัลติมีเดีย
: ดูแลเว็ปไซต์และช่องทางประชาสัมพันธ์
: ดูแลเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์

ปิยาภรณ์ กัดสูงเนิน

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : talentmobility.su@gmail.com
: ประสานงานด้านมาตรฐานการวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สิริวัฒน์ สุขศรีสวัสดิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E – mail : siriwat_aum@hotmail.com
: ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) , Startup

ศักรินทร์ เสนีวงษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E – mail : kiwthai@gmail.com
: ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์/ สื่อมัลติมีเดีย
: ดูแลเว็ปไซต์และช่องทางประชาสัมพันธ์
: ดูแลเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์

วารี จิตต์รัตนสุข

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E – mail : boom_466@hotmail.com
: ประสานงานโครงการ GSB
: ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
: งานเลขาฯ ผู้บริหาร

จิราพัชร ตรีเดชา

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E – mail : sujthai.surdi@outlook.com
: ประสานงานเเละจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University Journal (SUJ)

ตวงพร เจนวิทยาอมรเวช

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E - mail : sehs.surdi@gmail.com
: ประสานงานเเละจัดทำวารสาร Science, Engineering and Health Studies (SEHS)

นฤมล ล้วนศรี

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
: ทำความสะอาด
: งานธุรการ
: งานจัดเลี้ยง/ประชุม/อบรม/สัมมนา