การให้รางวัลผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. ประเภทรางวัล สาขา เรื่อง เจ้าของผลงาน
2563 ผลงานวิจัยเชิงวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยประยุกต์ใช้อนุภาคเพื่อส่งเสริม มโนทัศน์เรื่องอนุภาคในนิทานพื้นบ้าน ความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์และ พัฒนาความสามารถของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง
ผลงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับเชิญไปร่วมแสดงในงานนิทรรศการระดับนานาชาติ ภาพยนตร์เงียบ ประกอบเสียงดนตรี (Silent Film with Music) ความยาว 34.38 นาที ขนาดแปรผันตามพื้นที่ ผลงานสร้างสรรค์ : “กระตั้วแทงเสือ” อาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน
2562 ผลงานวิจัยเชิงวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “Sticky-rice detective: Interrogating postcolonial Laoness in Colin Cotterill’s Siri Paiboun crime series” (นักสืบข้าวเหนียว : การศึกษาสภาวะ หลังอาณานิคมลาวในอาชญนิยายชุด “สิริ ไพบูน” ของคอลิน คอตเทอริลล์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา บุญทวีเวช
วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระบบการไหลแบบใหม่ร่วมกับตัวตรวจวัดซีโฟร์ดี-คัลเลอริมิเตอร์ สำหรับวิเคราะห์ ปริมาณยูเรีย ครีเอทินีนและค่าการนำไฟฟ้าพร้อมกันในตัวอย่างปัสสาวะ อาจารย์ ดร.สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม
2561 ผลงานวิจัยเชิงวิชาการ วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนาเทคนิคบนแผ่นกระดาษสำหรับตรวจหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างดีเอ็นเอกับตัวพาที่มีประจุบวกในตำรับนำส่งยีน รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา และคณะ
ผลงานวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ การปรับปรุงวงจรขับไฟแอลอีดีเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศ รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ และคณะ
2560 ดีเด่น วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ Development and characterization in-situ forming microparticles and gels as drug (การพัฒนาและการตรวจคุณลักษณะไมโครพาร์ทอเคิลและเจลก่อตัวเองเพื่อเป็นระบบควบคุมการปลดปล่อยยาสำหรับรักษาโรคปริทันต์อักเสบ) รศ.ดร.ธวัชชัย แพชมัด และคณะ
มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 – 25 : ภาพสะท้อนตัวตนคนจีนในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์  ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช
ดี วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การหาสูตรตำรับที่เหมาะสมที่สุดของสารสกัดพริกบรรจุในตัวพาชนิดใหม่ : ลิโพโซม ไมโครอิมัลชัน อนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็ง เพื่อเพิ่มการนำส่งทางผิวหนัง รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ และคณะ
มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ หลักฐานศิลปกรรมอยุธยาที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วิเคราะห์ในฐานะชุมชน “ปากใต้” สมัยกรุงศรีอยุธยา ผศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร
วาทกรรมของหนังสือพิมพ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ในปี พ.ศ.2556 อาจารย์อริน เจียจันทร์พงษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น : การต่อเรือประมงด้วยไม้ที่จังหวัดสมุทรสาคร ศ.ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม
2559 ดี มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ จิตรกรรมฝาผนังล้านนาพุทธศตวรรษที่ 25 : ศิลปะสะท้อนสังคมและ การเมือง ผศ.มลฤดี สายสิงห์
แผนที่ภาษาศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี รศ.สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ฐานข้อมูลภูมิประเทศเพื่อสถานการณ์ฝึกกรมรบพิเศษที่ 5 ผศ.ดร.อรประภา ภุมมะกาญจนะ โรแบร์ และคณะ
2558 ดีเด่น มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ หลักหิน-ใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
ดี วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การปรับปรุงคุณสมบัติของกากมะพร้าวด้วยน้ำกึ่งวิกฤติ ผศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
2557 ดี มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษในการ์ตูนหนังสือพิมพ์ ผศ. สุพาณี วรรณาการ
ศิลปะและศิลปประยุกต์ การขยายผลการประยุกต์สาระแห่งจิตวิญญาณดั้งเดิมเรื่องสุนทรียะการใช้ศิลปะเครื่องทองไทยสู่การปฏิบัติและพัฒนาต่อยอด ผศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนาลิโพโซมเคลือบด้วยพอลิเมอร์ประจุบวกสำหรับนำส่งยีน ผศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต และ รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
2556 ดีเด่น วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ ผลของสารพอลิเอทิลีนไกลคอลต่อคุณสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของฟิล์มเชลแล็ก รศ.ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ และ รศ.ดร.สนทยาลิ้มมัทวาภิร์
ดี ทางเลือกใหม่ของการวิเคราะห์ยาซึ่งปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธาและคณะ
ศิลปะและศิลปประยุกต์ การสร้างสรรค์งานทอมัดหมี่ร่วมสมัย ผศ.ประภากร สุคนธมณี
2555 ดีเด่น วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ การออกแบบและสังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์เซอร์เพื่อใช้ในการตรวจวัดไอออนปรอท อาจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ
ดี มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ และคณะ
วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ การออพติไมเซชันการตั้งตำรับและกระบวนการผลิตเภสัชภัณฑ์ : การศึกษาเชิงทดลองและการพัฒนาแบบจำลอง ผศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์ และคณะ
2554 ดี วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ การผลิตน้ำมันเชื่อเพลิงสังเคราะห์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการหมัก ผลิตผลทางการเกษตรและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ผศ.ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ์และคณะ
2553 ดีเด่น วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะอะม็อกซิลินในเภสัชภัณฑ์โดยใช้เอนไซม์ ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา และคณะ
ดี ศึกษาอาการท้องแดงในปูทะเลไทย (Scylla serrate Forskal 1775) : ปัจจัยทางกายภาพ ชีวภาพ และพยาธิชีววิทยา ผศ.ดร.มยุวา อารีกิจเสรี
ผลของสารสกัดจากน้ำคั้นจากผลพืชสกุล ส้ม ต่อการทำงานของ cytochrome P4503A4 และ P-glycoprotein รศ.ดร.นุศรา ปิยะพลรุ่งโรจน์
 2552 ดีเด่น  วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ สมบัติการยึดติดเยื่อเมือกของเพคติน : การศึกษาเชิงกลไกเพื่อใช้ในการออกแบบระบบนำส่งยา  รศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์และคณะ
ดี การตรวจวัดปริมาณของสารกลุ่มเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันด้วยวิธีรงคเลขผิวบาง โดยใช้เทคนิคเชิงภาพ รศ.ลาวัลย์ ศรีพงษ์ และคณะ
ประยุกต์การพัฒนาระบบตัวพาชนิดใหม่สำหรับนำส่งยีนโดยใช้อนุพันธ์ของไคโตซาน รศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต และคณะ
การเตรียมฟิล์มบางของวัสดุซีเรียที่ถูกเจือเป็นสารอิเล็กโทรไลต์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งโดยเทคนิคการพ่นฝอยด้วยไฟฟ้าและการสร้างเครื่องพ่นฝอยด้วยไฟฟ้า ผศ.ดร.บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร
2551 ดี สังคมศาสตร์ การศึกษาทางโบราณคดีเพื่อสังเคราะห์ความรู้เรื่องวิทยาการผลิต แบบแผนทางศิลปะ และความหมายทางวัฒนธรรมของเครื่องถ้วยเคลือบในแหล่งเตาเมืองน่าน บ้านเตาไหแช่เลียง จังหวัดน่าน และแหล่งเตาพะเยาที่เวียงบัว จังหวัดพะเยา รศ.สายันต์ ไพรชาญจิตร์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนาเกลือไคโตแซนอะซิเทตสำหรับระบบนำส่งยาจำเพาะสู่ลำไส้ใหญ่ที่เตรียมโดยเทคนิคการตอกเคลือบ รศ.ดร.จุไรรัตน์  นันทานิช
2550 ดี มนุษยศาสตร์ ตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : มุมมองจากจิตรกรรมฝาผนัง รศ. มาลินี  คัมภีรญาณนนท์
แนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีและความอับอายในวรรณกรรมไทย ศ.ดร.กุสุมา  รักษมณี และคณะ
ศิลปะและศิลปประยุกต์ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของวัดในพระพุทธศาสนาในชุมชนท้องถิ่น รศ.สมคิด  จิระทัศนกุล และคณะ
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผลของไคโตซานในรูปเกลือต่อคุณสมบัติทางกายภาพเคมีและการปลดปล่อยโปรตีนจากไคโตซานนาโนปาร์ติเคิล รศ.ดร.มานี  เหลืองธนะอนันต์ และคณะ
2549 ดี มนุษยศาสตร์ ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดีจารึกและศิลปกรรม รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห์
สภาวะสบายและการปรับตัวเพื่ออยู่แบบสบายของคนในท้องถิ่น ผศ.ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช
สังคมศาสตร์ โบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การศึกษาเทคนิคการเพาะเลี้ยงสัณฐานวิทยา และลักษณะโปรตีนที่หลั่งจากเซลล์บุท่อนำไข่และเซลล์ล้อมรอบเซลล์ไข่สุกร ผศ.ดร.มยุวา อารีกิจเสรี
 2548 ดี มนุษยศาสตร์ การศึกษาวรรณกรรมฟองตาสติกของฝรั่งเศส รศ.ดร.จุฑารัตน์  เบญจฤทธิ์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงการแนวทางใหม่ในการทำโลหะมอร์แด้นท์สำหรับการย้อมสีธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีชั้นสารอนินทรีย์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ปลอดภัย อ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร และคณะ
การพัฒนาระบบนำส่งยาชนิดลอยตัวในกระเพาะอาหารในรูปของแคลเซียมเพคติเนตเจลบีด ผศ.ดร.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์ และคณะ
2547 ดี ศิลปะและศิลปประยุกต์ ศึกษาศิลปกรรมแบบประเพณีในจังหวัดเพชรบุรี อ.สุนนท์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด ศ.ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ และคณะ
สังคมศาสตร์ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรชุมชนปลักไม้ลาย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม อ.ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย์ และคณะ
การจัดลำดับอายุภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย และสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย ผศ.ดร.สว่าง  เลิศฤทธิ์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อัลคาลอยด์จากดอกขี้เหล็กอเมริกันและการทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์ รศ.ลาวัลย์  ศรีพงษ์  และคณะ
2545 ดี ศิลปะและศิลปประยุกต์ การศึกษาความสัมพันธ์ของทิศทางกระแสลมกับการเจาะช่องเปิดที่ผนังอาคารสำหรับภูมิอากาศร้อนชื้นในประเทศไทย รศ.มาลินี  ศรีสุวรรณ
2543/44 ดีเด่น ศิลปะและศิลปประยุกต์ เรือนพื้นบ้านไทย-มอญ ศ.อรศิริ  ปาณินท์
ดี โครงการประเมินสถานภาพไทศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม หัตถกรรม ศ.อรศิริ  ปาณินท์ รศ.วีระ อินพันทัง อ.ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล อ.มาณพ อิศรเดช
2542/43 ดี สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทย : การศึกษาจากเอกสารตำรายา รศ.ประทีป  ชุมพล
2541/42 ดีเด่น มนุษยศาสตร์ งานช่างของในหลวง ศ.ดร.กุสุมา  รักษมณี และคณะ
ดี ผ้าและการสืบทอดความรู้เรื่องผ้า : กรณีศึกษากะเหรี่ยงโปว์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี รศ.ผะอบ  นะมาตร์
ศิลปะและศิลปประยุกต์ การศึกษาบ้าน หมู่บ้าน และเทคโนโลยีการก่อสร้างของหมู่บ้านจีนฮ่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศ.อรศิริ  ปาณินท์
2537 ดีเด่น ศิลปะและศิลปประยุกต์ จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอร์เรียลิสต์ในประเทศไทย พ.ศ. 2507-2527 รศ.ดร.สดชื่น  ชัยประสาธน์
2536 ดีเด่น มนุษยศาสตร์ แนวความคิดเกี่ยวกับสังสารวัฏ : การเวียนว่ายตายเกิดในพระพุทธศาสนา รศ.ฟื้น  ดอกบัว