เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเรื่อง“การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล” วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การใช้สัตว์ปีกเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดย  สัตวแพทย์หญิง ดร.จารุณี สาตรา สัตวแพทย์หญิง ดร.จารุณี สาตรา เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล” วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 15.00 น .ออนไลน์ Zoom Meeting

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม  เรื่อง  “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล” วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 - 15.00 น .ออนไลน์ Zoom Meeting ดาวน์โหลดที่นี่ ...
อ่านเพิ่มเติม

เอกสารประกอบโครงการอบรม เรื่อง“การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สําหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

เอกสารบรรยายเรื่อง "การใช้สัตว์กลุ่ม Arthropada ในงานทางวิทยาศาสตร์ และกรณีศึกษาตัวอย่างขั้นตอนและข้อมูลที่ต้องแสดงเพื่อการพิจารณาในการขอรับรองจริยธรรมการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมห ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ผ่านการใช้งานระบบ NRIIS” วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวเปิดงานและเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง "การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ผ่านการใช้งาน ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “การบ่มเพาะการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมประชุมและกล่าวต้อนรับคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาล ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom meeting เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับอาจารย์และนักวิจัย”

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ รองประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกล ...
อ่านเพิ่มเติม