Sri Lanka Technilogical Campus (SLTC) Research University ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุม ในหัวข้อ “Technological Advancement for Sustainability”

Sri Lanka Technilogical Campus (SLTC) Research University ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Technological Advancement for Sustainability” ระหว่างวันที่ 29- ...
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ESPReL Checklist ” ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

ประชาสัมพันธ์📌📌 สมัครด่วน*** สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อยกระดับความปลอดภั ...
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ ในหัวข้อ “เขียนบทความวิจัยอย่างไรเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับ Quartile 1”

📢 ประกาศ !!! คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge management, KM) ในหัวข้อ “เขียนบทความวิจัยอย่างไรเพื่อตีพิมพ์ในวารสารร ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลการสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9

ตามที่ คณะสังคมสาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย ประจำปี 2565

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือสทน. มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนารวมทั้ง ส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี  สทนจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความร่วม ...
อ่านเพิ่มเติม