อังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI)

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 -16.00 น.รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพขอ ...
อ่านเพิ่มเติม

อังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 -15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง เข้าร่วมประชุมหารือผลการถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 -15.00 น.รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมประชุมหารือผลการถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 ...
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าประกวดในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2023” (I-New Gen Award 2023)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่หลักในการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒ ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีแถลงข่าวและมอบนโยบาย โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

Previous Next (วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 11:00 - 13:00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ผู้รั ...
อ่านเพิ่มเติม

[รับสมัครงาน] สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรี ค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 คน

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ คุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาทางด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็ ...
อ่านเพิ่มเติม

“สัมมนาเชิงปฏิบัติการมลพิษจากการจุดธูปในศาลเจ้าในพื้นที่เยาวราช: บริบทเชิงพื้นที่ ประเพณีความเชื่อ บูรณาการศาสตร์ และการมีส่วนร่วม” ณ วัดมังกรกมลาวาส

Previous Next เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ✨ ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ผู้รักษาการแทนอ ...
อ่านเพิ่มเติม

แผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข. จัดประชุมแนะนำแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยในแผนงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข.

แผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข. รับตอบเสียงเรียกร้องจากนักวิจัยจัดประชุมแนะนำแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยในแผนงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข.23 พฤษภาคม 2565 นี้ เวลา 19.00 - 20.30 น.ผ่านระบบ ...
อ่านเพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-15.00 น.รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร ...
อ่านเพิ่มเติม