ประชาสัมพันธ์โครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทาย : พลิกวิกฤต Covid – 19 เป็นโอกาสทองประเทศไทย

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตรกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้พัฒนาโครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ (Crowdsourcing) มา ...
อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน” โดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน” โดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศ ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์🗣📣 สำหรับบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม ‼️ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยก่อนการไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility Training 2020)

🔥🔥🔥🔥ข่าวประชาสัมพันธ์🗣📣 สำหรับบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม ‼️🟩 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยก่อนการไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม(Talent Mobili ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฉบับปฐมฤกษ์ วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 ...
อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะวิชา/หน่วยงาน ที่มีความประสงค์จะนำเสนอโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จัดทำโครงการตามหัวข้อและแบบฟอร์มที่กำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มได้ที่ www.pla ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชมวีดีทัศน์ เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น และรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563

ขอเชิญชมวีดีทัศน์ เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น และรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 ที่จะเข้ารับพระราชทานรางวัลในวันพระราชท ...
อ่านเพิ่มเติม