ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการตลอดถึง องค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ประจำปี 2565

เนื่องด้วยการเผยแพร่บทความวิชาการและวิจัยในลักษณะต่างๆ อาทิ การประชุมวิชาการและวารสารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและสังค ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์

ขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ตามที่สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA Development Journal ) เพื่อเป็นสื่อ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารรังสิตสารสนเทศ

ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดทำวารสารรังสิตสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระบบสารสนเทศและจัดการ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ศิลปศาสตร์และมน ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ใน Journal of Engineer and Digital Technology (JEDT)

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดทำวารสาร Journal of Engineer and Digital Technology (JEDT) ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 1 (2563-2567) เพื่อเป็นสื่อกลา ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2565

ด้วย สำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร ต้องการจะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษา แก่นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เป็นจำนวน 5 ทุน ทุนละ 50,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำวิจัยทางการศึก ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษย์ศาสตร์และสังศาสตร์)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดทำวารสารวิชาการ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอก  โดยมี  1 วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (TCI กล ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเข้าฟังการสัมมนาผ่าน Zoom Meeting “การอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น”

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าฟังการสัมมนาผ่าน Zoom Meeting “การอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น”วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม

จากนโยบายของรัฐที่ต้องการผลักดันประเทศไทยให้หลุดพันจากประเทศรายได้ป่านกลาง โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือบริการด้ว ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำ วารสารสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีนี้เป็นปีที่ 29 เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งสเสริมและเผยแพร่ความรู้ อีกทั้งสนองต่อปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิ ...
อ่านเพิ่มเติม