ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำ วารสารสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีนี้เป็นปีที่ 29 เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งสเสริมและเผยแพร่ความรู้ อีกทั้งสนองต่อปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาพสินธุ์

ด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดทำวารสารวิชาการฉบับใหม่ 3 ฉบับ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ โดยยกเว้นค่ธรรมเนียมการตีพิมพ์ตามประกาศค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวารสารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งวารส ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทำวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นสื่อกลางการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระตุ้นการวิจัยและก ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์ใน Journal of Information and Learning

ด้วย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำวารสาร Journal of Information and Learning ซึ่งเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 1 เพื่อเผยแพร่บทค ...
อ่านเพิ่มเติม

เชิญชวนส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (TCI กลุ่มที่ 2)

ด้วยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ดำเนินการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเพื่อเผยแพร่บทความทางวิซาการ บทความวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สหวิทยาการวิทย ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร”แนวทางการขอทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)” วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 9.00- 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร โปรแกรม Zoom เรื่อง "แนวทางการขอทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)”  วันศุกร์ที่ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร”แนวทางการขอทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)” วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เรื่อง "แนวทางการขอทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)” วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ ...
อ่านเพิ่มเติม