ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ต้นฉบับมาเพื่อรับพิจรณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ต้นฉบับมาเพื่อรับพิจรณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal)

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น โดยมีกำหนดการจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ(มกราคม-มิถุนายน) และ ...
อ่านเพิ่มเติม

กระทรวงแรงงาน เชิญชวนผู้ที่สนใจนำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการด้านแรงงาน

กระทรวงแรงงาน เชิญชวนผู้ที่สนใจนำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการด้านแรงงาน และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจการแรงงานเข้าร่วมเผยแพร่และสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ http://nlrc.mol.go ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงาน Best Research Article and Thesis Awards in Applied Linguistics

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัย เนื่องจากสมาคมภาษาศาสตร์ประยุกต์ประเทศไทย(Thai Association for Applied Linguistics:TAAL)จะจัดงาน TAAL Best Research Article and Thesis Awards ขึ้นโดยสามารถส่งใบสมัครได้ที ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนส่งบทความพิมพ์เผยแพร่ลงวรสารมนุษยศาสตร์ฯ

มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารJournal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University (TCI 2) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสาร ASEAN Journal of Open and Distance Learning (AJODL)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยเปิดของอาเซียน 4 ประเทศ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาส่งบทความด้านการศึกษาทางไกล ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ASEAN Journal of Open and Distance Learning (AJO ...
อ่านเพิ่มเติม

นิทรรศการ “พลวัตวิถี เยาวราช: สืบทอด เปิดรับ ปรับตัว” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ได้รับรางวัล “Silver Award”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการ “การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช” ที่ได้รับรางวัล “Si ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยาการทางเทคโนโลยีสื่อสาร ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาส่งบทความรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) และ NIDA Case Research Journal ครอบคลุมสาขาวิ ...
อ่านเพิ่มเติม