การเปิดรับข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่อขอใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์
 • เปิดรับตลอดปี
แบบฟอร์มดาวน์โหลด และเอกสารประกอบ

🌠 อัพเดทข้อมูลล่าสุด 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 🌠

1. การส่งข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่อขอใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบด้วย

1.บันทึกส่งข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ (ผ่านคณบดี/หัวหน้าหน่วยงานลงนาม) จำนวน 1 ชุด

               1.1. บันทึกส่งข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานวิจัย (Book sent protocal : Word) :

               1.2. บันทึกส่งข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานวิจัย (วิทยานิพนธ์/จุลนิพนธ์) (Book sent edit protocal thesis : Word) : 

               1.3. บันทึกส่งข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่อการเรียนการสอน (Book sent protocal teach : Word) :

2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

                2.1. แบบฟอร์มขอใช้สัตว์เพื่องานวิจัย จำนวน 5 ชุด (ฉบับจริง ที่หัวหน้าโครงการและหัวหน้าหน่วยงานลงนามและวันเดือนปีครบถ้วน จำนวน 1 ชุด  และสำเนา 4 ชุด)

   • แบบฟอร์มขอใช้สัตว์ทั่วไป  (Form SUACU 01 :  Word+PDF)  :  
   • แบบฟอร์มขอใช้สัตว์น้ำ (Form SUACU 02 :  Word+PDF) :

                 2.2. แบบฟอร์มขอใช้สัตว์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 3 ชุด (ฉบับจริง ที่หัวหน้าโครงการและหัวหน้าหน่วยงานลงนามและวันเดือนปีครบถ้วน จำนวน 1 ชุด  และสำเนา 2 ชุด)(Form SUACU 03 : Word+PDF) :

3. แบบเสนอโครงการวิจัย (Proposal) จำนวน 5 ชุด (กรณีเป็นโครงการวิจัย/วิทยานิพนธ์/จุลนิพนธ์หรือแบบประมวลรายวิชา (Course syllabus) และแผนการสอน จำนวน 1 ชุด (กรณีเพื่อการเรียนการสอน)

4. ไฟล์ข้อมูลข้อ 2 และ 3 (CD/Flash Drive หรือ อื่นๆ เป็นไฟล์ PDF และ Word) จำนวน 1 ชุด

2. การส่งข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ปรับแก้ไขตามมติ คกส.

เอกสารประกอบด้วย

1. บันทึกส่งข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ปรับแก้ไข จำนวน 1 ชุด

                1.1. บันทึกส่งข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานวิจัยแก้ไข (Book sent edit protocal : Word):  

                1.2. บันทึกส่งข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานวิจัย (วิทยานิพนธ์/จุลนิพนธ์)แก้ไข (Book sent edit protocal thesis : Word) :  

                1.3. บันทึกส่งข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่อการเรียนการสอนแก้ไข (Book sent protocal teach edit: Word):

2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ที่ปรับแก้ไข) จำนวน  2 ชุด

                  2.1. แบบฟอร์มขอใช้สัตว์เพื่องานวิจัย

   • แบบฟอร์มขอใช้สัตว์ทั่วไป (Form SUACU 01-Edit :  Word+PDF):
   • แบบฟอร์มขอใช้สัตว์น้ำ (Form SUACU 02 :  Word+PDF) :

                  2.2. แบบฟอร์มขอใช้สัตว์เพื่อการเรียนการสอน (Form SUACU 03 : Word+PDF) :
3. เหตุผลชี้แจงการปรับแก้ไข จำนวน 1 ชุด (Reason Edit protocal : )
4. ไฟล์ข้อมูล 2 และ 3 (CD /Flash Drive เป็นไฟล์ PDF และ Word) จำนวน 1 ชุด

3. การขอยกเลิกการส่งข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Sent Cancel protocal : )