1. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2562
  2. คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่  920/2562 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร