ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ที่สร้างผลกระทบต่อสังคม ประจำปี 2566

 • ดาวน์โหลดประกาศทุน
 • ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มเสนอขอทุน
  1. บันทึกนำส่ง
  2. แผนการดำเนินโครงการวิจัย
  3. ข้อมูลประวัติส่วนตัว
 • ส่งข้อมูลการสมัครผ่าน Google Form และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
  1. เอกสารแนบ 1 บันทึกนำส่งมีลายเซ็น  (เฉพาะไฟล์ pdf เท่านั้น)
  2. เอกสารแนบ 2 แผนการดำเนินโครงการวิจัย  (เฉพาะไฟล์wordเท่านั้น)
  3. เอกสารแนบ 3 ข้อมูลประวัติส่วนตัว (CV)  อาจารย์ผู้ขอรับทุน   (เฉพาะไฟล์wordเท่านั้น)

   https://forms.gle/Rk9JcEMBLYTz6Qho8

การติดต่อสอบถาม : สำนักงานบริหารการวิจัยฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร  โทร. 098-5467893 ,061-6284101 (เวลาราชการ) โทรภายใน 216005 (คุณวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ)