การให้รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ.ประเภทรางวัลรายนามนักวิจัยคณะวิชา
2563รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม
คณะอักษรศาสตร์
รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่นรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงศ์ พงศ์ศรีเอี่ยมคณะวิทยาศาสตร์
2562รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่นเภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธาคณะเภสัชศาสตร์
รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟุ้งคณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์ ดร.สุธินี เกิดเทพคณะวิทยาศาสตร์
2561รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น เภสัชกรหญิง ศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต
คณะเภสัชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดชคณะโบราณคดี