ทุนวิจัยภายใต้โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชาทั้งด้านศิลปะและการออกแบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขภาพ รวมถึงสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและได้สะท้อนออกมาในวิสัยทัศน์  “มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์” และการวิจัยแบบบูรณาการ ตลอดจนหลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการ ซึ่งมีการนำองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและการออกแบบเข้ามาเป็นส่วนประกอบ

เพชรบุรี เป็นจังหวัดที่มี “ต้นทุน” ทางศิลปวัฒนธรรม วัด วัง ธรรมชาติที่งดงาม และตั้งอยู่ในทำเลทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม สะดวกในการเดินทางจากทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้มี “ศักยภาพ” เหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรู้ สถานที่พักผ่อน ตลอดจนสถานพักฟื้น และที่อยู่อาศัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ นำมาซึ่งความเหมาะสมในการนำองค์ความรู้ที่มีในมหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการพัฒนาและต่อยอดศักยภาพด้วยการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดไปจนถึงการบริการวิชาการ เกิดการพัฒนาและส่งเสริม“คุณภาพชีวิต”ของประชาชนในท้องถิ่น จึงเป็นที่มาของโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน ระยะที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในรูปแบบการร่วมสมทบทุน (Matching Fund) กับมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นทุนต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ และ 2) ด้านการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างความรู้และข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งในการดำเนินงานโครงการได้มีการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยให้กับโครงการวิจัยภายใต้โครงการดังกล่าว เพื่อดำเนินการวิจัยตอบโจทย์ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

โดยการดำเนินงานโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชนนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำองค์ความรู้และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตอบโจทย์ของชุมชนและท้องถิ่น เป็นการทำให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ นำมาซึ่งการสร้างอาชีพ ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และมีส่วนแก้ปัญหาความแตกแยกโดยลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยได้ในที่สุด