การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจทานภาษาอังกฤษ (Manuscript)
ก่อนนำไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ประกาศทุน

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการขอรับทุน
สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ประกาศ

Poster

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรณีที่ตรวจทานผ่านระบบที่มหาวิทยาลัยจัดให้

🌠 อัพเดทข้อมูลล่าสุด 7 เมษายน พ.ศ. 2566 🌠

สนับสนุนตามอัตราที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อบทความ

*** ส่งแบบแสดงความจำนงและไฟล์บทความได้ที่ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หรือ ทางอีเมล editing.silpakorn@gmail.com

กรณีที่ผู้ขอรับการสนับสนุนเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจทานภาษาให้

🌠 อัพเดทข้อมูลล่าสุด 7 เมษายน พ.ศ. 2566 🌠

สนับสนุนในอัตราคำละ 1 บาท แต่ไม่เกิน 4,000 บาท ต่อบทความ

    • แบบแสดงความจำนงการขอรับทุนสนับสนุน WORD PDF 💥 update 07/04/2566 💥

*** ส่งแบบแสดงความจำนงและไฟล์บทความได้ที่ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ
ทางอีเมล editing.silpakorn@gmail.com