การให้ทุนสนับสนุนการตรวจทานภาษาอังกฤษ (Manuscript)
เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ประกาศทุน

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการขอรับทุน
สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ประกาศ

Poster

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรณีให้ผู้รับตรวจภาษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้

กรณีให้ผู้รับตรวจภาษา และรูปแบบบทความที่มหาวิทยาลัยจัดหาให้ (สนับสนุนตามอัตราที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อบทความ)

*** ส่งแบบแสดงความจำนงและไฟล์บทความได้ที่ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หรือ ทางอีเมล editing.silpakorn@gmail.com

กรณีให้ผู้เชี่ยวชาญภาษาชาวไทยตรวจภาษาให้

กรณีให้ผู้เชียวชาญภาษาชาวไทยตรวจภาษาให้ (สนับสนุนตามอัตราที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,000 บาท ต่อบทความ)

    • แบบแสดงความจำนงการขอรับทุนสนับสนุน WORD PDF

*** ส่งแบบแสดงความจำนงและไฟล์บทความได้ที่ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ
ทางอีเมล editing.silpakorn@gmail.com