สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.)
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

คุณหรรษา นิลาพันธ์
โทรศัพท์ 065-0704679 ภายใน 216006
E-mail : animals.silpakorn@gmail.com