สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Silpakorn University Research, Innovation and Creativity Administration Office. Sanam Chandra Palace Campus.

6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000

6 Rajamankha Nai Road, Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000 Thailand
เปิดให้บริการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ปิดบริการ : วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Open Service : Monday - Friday 08.30 AM - 04.30 PM
Close Service : Saturday - Sunday
061-6284101
(Fax) 0-3425-5808
research.inst54@gmail.com