คำสั่ง/ประกาศ

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2561
 2. ประกาศ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2562

 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.ศิลปากร
 5. ประกาศ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.ศิลปากร ฉบับที่1-2562
 6. ประกาศ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.ศิลปากร ฉบับที่2-2562
 7. ประกาศ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.ศิลปากร ฉบับที่1-2563
 8. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2564                                                                                                                                9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.ศิลปากร (เพิ่มเติม)                                                                                                             10.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.ศิลปากร (เพิ่มเติม)