1. แนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
  2. การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ