ข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ที่ได้รับใบรับรองแล้ว และแบบฟอร์มดาวน์โหลด

 1. รายชื่อข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ที่ได้รับใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 2. การรายงานความก้าวหน้าโครงการขอใช้สัตว์ 6 เดือน (ด้านการใช้สัตว์ทดลอง)
  • เอกสารประกอบด้วย
   1. บันทึกส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการขอใช้สัตว์ (ผ่านคณบดี/หัวหน้าหน่วยงานลงนาม) จำนวน 1 ชุด (Sent AnnualReport_Su : )
   2. รายงานความก้าวหน้าโครงการขอใช้สัตว์ 6 เดือน จำนวน 1 ชุด (Form Progess Report : )
   3. แผ่น CD (ไฟล์รายงานความก้าวหน้า เป็น PDF) จำนวน 1 แผ่น
 3. แจ้งปิดโครงการวิจัย/ข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ที่ได้รับใบรับรองแล้ว
  • เอกสารประกอบด้วย
   1. บันทึกแจ้งปิดโครงการวิจัย (ผ่านคณบดี/หัวหน้าหน่วยงานลงนาม) จำนวน 1 ชุด (Sent Close Report :  )
   2. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด
   3. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปี (ที่เกี่ยวกับการใช้สัตว์ทดลอง) จำนวน 1 ชุด (Form Progess Report : )
   4. แผ่นบันทึกข้อมูล 2 และ 3 (CD ไฟล์ PDF) จำนวน 1 แผ่น
 4. ต่ออายุหนังสือรับรองโครงการขอใช้สัตว์
  • เอกสารประกอบด้วย
   1. บันทึกขอต่อเวลาใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรองแล้ว (Sent Certificate Renewal : )
   2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(Form SUACU 01 :   ) จำนวน 5 ชุด (ที่ระบุระยะเวลาขอใช้สัตว์ที่ขอต่ออายุหนังสือรับรอง)
   3. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการประจำปี เพื่อขอต่ออายุหนังสือรับรองโครงการฯชุด (Form Progess Report : )
   4. แผ่นบรรจุข้อมูลโครงการทั้งหมด (CD ไฟล์ PDF และ Word) จำนวน 1 แผ่น
   5. สำเนาใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรองแล้ว จำนวน 1 ชุด
 5. ขอแก้ไขโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรองแล้ว
  • เอกสารประกอบด้วย
   1. บันทึกขอแก้ไขโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรอง จำนวน 1 ชุด (Sent chang aprove protocal : )
   2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับขอแก้ไข) (Form SUACU 01 :   ) จำนวน 5 ชุด
   3. แผ่นบันทึกข้อมูล 2 (CD ไฟล์ PDF และ Word)
 6. การยกเลิกโครงการ
  • เอกสารประกอบด้วย
   1. บันทึกการยกเลิกโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรอง จำนวน 1 ชุด (Sent cancel aprove protocal : )
   2. แบบฟอร์มยกเลิกโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (Form Progess Report :  )