ข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ที่ได้รับใบรับรองแล้ว และแบบฟอร์มดาวน์โหลด

🌠 อัพเดทข้อมูลล่าสุด 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 🌠

 1. รายชื่อข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ที่ได้รับใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 2. การรายงานความก้าวหน้าโครงการขอใช้สัตว์ 6 เดือน (ด้านการใช้สัตว์ทดลอง)
  • เอกสารประกอบด้วย
   1. บันทึกส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการขอใช้สัตว์ (ผ่านคณบดี/หัวหน้าหน่วยงานลงนาม) จำนวน 1 ชุด (Sent AnnualReport_Su : )
   2. รายงานความก้าวหน้าโครงการขอใช้สัตว์ 6 เดือน จำนวน 1 ชุด (Form Progess Report : )
   3. ไฟล์ข้อมูลรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน (CD/Flash Drive หรือ อื่นๆ เป็นไฟล์ PDF) จำนวน 1 ชุด
 3. แจ้งปิดโครงการวิจัย/โครงการเพื่อการเรียนการสอน💥โครงการขอใช้สัตว์ที่ได้รับใบรับรองแล้ว
  • เอกสารประกอบด้วย
   1. บันทึกแจ้งปิดโครงการวิจัย (ผ่านคณบดี/หัวหน้าหน่วยงานลงนาม) จำนวน 1 ชุด (Sent Close Report :  ) 🌟 update 23 /11/2565 🌟
   2. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด หรือ รายงานผลการเรียนการสอนรายวิชา (กรณีเป็นโครงการข้อใช้สัตว์เพื่อการเรียนการสอน) จำนวน 1 ชุด
   3. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปี (ที่เกี่ยวกับการใช้สัตว์ทดลอง) จำนวน 1 ชุด (Form Progess Report : )
   4. ไฟล์ข้อมูลข้อ 2 และ 3 (CD/Flash Drive หรือ อื่นๆ เป็นไฟล์ PDF) จำนวน 1 ชุด
 4. ต่ออายุหนังสือรับรองโครงการขอใช้สัตว์
  • เอกสารประกอบด้วย
   1. บันทึกขอต่อเวลาใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรองแล้ว (Sent Certificate Renewal : )
   2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(Form SUACU 01 :   SUACU 02 :    SUACU 03 : ) จำนวน 2 ชุด                                      (ที่ระบุระยะเวลาขอใช้สัตว์ที่ขอต่ออายุหนังสือรับรอง)
   3. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการประจำปี เพื่อขอต่ออายุหนังสือรับรองโครงการฯชุด (Form Progess Report : )
   4. ไฟล์ข้อมูลข้อ 2 และ 3 (CD/Flash Drive หรือ อื่นๆ เป็นไฟล์ PDF และ Word) จำนวน 1 ชุด
   5. สำเนาใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรองแล้ว จำนวน 1 ชุด
 5. ขอแก้ไขโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรองแล้ว
  • เอกสารประกอบด้วย
   1. บันทึกขอแก้ไขโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรอง จำนวน 1 ชุด (Sent chang aprove protocal : )
   2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับขอแก้ไข) (Form SUACU 01 :   SUACU 02 :   SUACU 03 :  ) จำนวน 2 ชุด
   3. ไฟล์ข้อมูลข้อ 2 (CD/Flash Drive หรือ อื่นๆ เป็นไฟล์ PDF และ Word)
 6. การยกเลิกโครงการขอใช้สัตว์ที่รับรองแล้ว
  • เอกสารประกอบด้วย
   1. บันทึกการยกเลิกโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรอง จำนวน 1 ชุด (Sent cancel aprove protocal : )
   2. แบบฟอร์มยกเลิกโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (Form Progess Report :  )