สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 แผนงาน

*แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตรhttps://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7362เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่าง 18 ม.ค. - 5 มี.ค.2564 เวลา 23.59 เท่านั้น*แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถ ...
อ่านเพิ่มเติม

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย

บพค. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในโปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ใน 2 สาขาวิชา คือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านสังคมศาสตร์ มนุษ ...
อ่านเพิ่มเติม

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย

บพค. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย โดยมีการกำหนดกา ...
อ่านเพิ่มเติม

การยางแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565

นักวิจัยที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ ไปยังกองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย หรือส่งทางอีเมลที่ researchraot@gmail.com  ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 ทั้งนี้ จะมีการจั ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการทุนท้าทายไทยเพื่อจัดการความรู้เพื่อประโยชน์เชิงชุมชน สังคม-การส่งเสริมและสนับสนุนการจั ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตรกรรมประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการทุนท้าทายไทยเพื่อจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สัง ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญผู้ที่สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

กรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการทุนท้าทายเพื่อจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม - การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2564สามาร ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานการวิจัย เพื่อจะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ที่สนใจจะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำวิจัยทางการศึกษาและนำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครสามารถดาวน์โหลดประกาศสำนักการศึกษาฯ พร้อมใบสม ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการฯ เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยในโครงการสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของ สทศ. ประจำปีงบประมาณ 2564ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสน ...
อ่านเพิ่มเติม

การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 กลุ่มเร ...
อ่านเพิ่มเติม