สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 ทุน ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีแบ่งออกเป็น 4 ขอบเขตการวิจัย ดังนี้ การ ...
อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอีย ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงาน ป.ป.ช ประกาศให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ คือโครงการวิจัยเรื่อง "โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ" งบประมาร 1,500,000 บาท ผู้ประส ...
อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางก ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการนำผลงานวิจัยมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต้านภัยไวรัสโควิด-19 (Research Gap Fund fights COVID-19)

กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการนำผลงานวิจัยมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต้านภัยไวรัสโควิด-19 (Research Gap Fund fights COVID-19) เปิดรับข้อเสนอโครงการถึง 20 เมษายน 2563  https://www.nstda.or.th/th/news/230-nstd ...
อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับข้อเสนอโครงการย่อยภายใต้โครงการ “พลเมืองไทยสู้ภัยวิกฤต: Citizen Resilience Project”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)โดยสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก6) เปิดรับข้อเสนอโครงการย่อยภายใต้โครงการ “พลเมืองไทยสู้ภัยวิกฤต: Citizen Resilience Project" จำนวน 40 โครงการ มูลค่าโครงก ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศให้ทุนสนับสนุนการเขียนบทความวิจัย (Research Paper) “โรคเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนโลก : มานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด”

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ประกาศให้ทุนสนับสนุนการเขียนบทความวิจัย (Research Paper) "โรคเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนโลก : มานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด" จำนวน 20 ทุน ทุนละ 20,000 บาท หมดเขตวันที่ 20 เมษายน 2563 ...
อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund) ประจำปีงบประมาณ ...
อ่านเพิ่มเติม

สกสว.ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณภายใต้โครงการ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563

“โครงการ Global Partnership” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒน ...
อ่านเพิ่มเติม