สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดรับสมัครทุนนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดรับสมัครทุนนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ http://www.arda.or.th/personnel_data3.php ...
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดรับสมัครทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดรับสมัครทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร http://www.arda.or.th/personnel_data5.php ...
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย http://www.arda.or.th/personnel_data2.php ...
อ่านเพิ่มเติม

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้.โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึ ...
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี2564

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี2564โดยเปิดรับสมัครทุน ดังนี้ ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2564 เปิดรับสมัครตั้ง ...
อ่านเพิ่มเติม

เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่ง ข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับขอทุนวิจัย จาก ศจย. ประจำปีพ.ศ. 2564

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่ง ข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับขอทุนวิจัย จาก ศจย. ประจำปีพ.ศ. 2564ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สามารถขอรับทุนได้ โดยศึกษ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีบัญชี 2564

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม (เวลา16.30 น.)ข้อมูลประกาศฯ และแบบขอรับการส่งเสริมจากกองทุนฯ สามารถดาวน์โหลดผ่านลิ้งค์ ด้านล่ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ.2563

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทสไทย (TTSF) ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ.2563 โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และว ...
อ่านเพิ่มเติม

บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564

บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบได้ต้ังแ ...
อ่านเพิ่มเติม

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

📌บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ใน ศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์https://www.nxp ...
อ่านเพิ่มเติม