ขอเชิญเข้าร่วมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2565

ด้วย สำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร ต้องการจะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษา แก่นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เป็นจำนวน 5 ทุน ทุนละ 50,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำวิจัยทางการศึกษาและนำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร

โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bank.go.th/bangkokeducation โทรศัพท์ 0-2437-6631-5 ต่อ 3478