ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารการจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President ชั้น 4 สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุพรรณี ศรีธัมมา ผู้ประสานงานสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

โทรศัพท์ (045)283770-2 หรือ 097326-9713

แฟกซ์ 045-283773 หรือทางอีเมล์ conference@umt.ac.th