นโยบายและประกาศ

กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 4 – 5 เมษายน 2566 ณ The Regent Chaam Beach Resort จังหวัดเพชรบุรี✨


🦀 กิจกรรมในช่วงเช้า ร่วมปล่อยปูม้ากับโครงการวิจัยส่งเสริมธนาคารปูม้าและการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วมฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ บริเวณเขาตะเกียบ หัวหิน ♻️ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยคุณศักดิ์ชาย ทองเหี่ยง นายธนาคารปูม้า ได้ร่วมแบ่งปันข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเล การเพาะเลี้ยง และปล่อยสัตว์ทะเลสู่ธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและส่งเสริมให้กิจกรรมธนาคารปูม้าในพื้นที่มีความยั่งยืน พร้อมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี


🔰 สำหรับภาคบ่าย ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2558 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ศาสตร์และสหวิทยาการ : ความท้าทายในโลกวิชาการสมัยใหม่ 📖 ต่อด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการระหว่างคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย ร่วมกับนักวิจัยรุ่นใหม่ ร่วมกันนำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานวิจัยที่สนใจ แบ่งปันความคิดเห็น และแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกัน เพื่อนำไปพัฒนาผลงานทางวิชาการต่อไป 🌿