หลักเกณฑ์การส่งโครงการขอใช้สัตว์เพื่อขอรับรอง

เกณฑ์การส่งข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร (คกส.มศก.)

คกส.มศก.ได้กำหนดเกณฑ์ในการดำเนินการพิจารณาโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ทั้งในด้านการวิจัย การทดลอง การทดสอบ การผลิตชีววัตถุ และการเรียนการสอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

  1. ผู้ใช้สัตว์ หมายถึง บุคคลที่ใช้หรือกระทำการใดๆ ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ผู้สอนที่นำสัตว์มาใช้ในการสอน/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ด้วย โดยผู้ใช้สัตว์ต้องมีใบอนุญาตใช้สัตว์ และผู้ใช้สัตว์ต้องยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ยกเว้นผู้ช่วยนักวิจัยและนักศึกษา ที่ดำเนินการภายใต้การกำกับของผู้ใช้สัตว์ที่มีใบอนุญาตใช้สัตว์
  2. ผู้ขอใช้สัตว์ที่ประสงค์จะขอรับการพิจารณาโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เพื่อขอรับใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จากคณะกรรมการฯ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จากสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  3. ผู้ขอใช้สัตว์ที่จะส่งข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อขอรับใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จากคณะกรรมการฯ และประสงค์จะขอใช้สัตว์ตามข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ฯ ในช่วงระยะเวลาในแต่ละปีปฎิทิน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคมของปี ซึ่งให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการฯ (คกส.มศก.) และตามรอบปฏิทินกำหนดการประชุมตามประกาศดังกล่าวในแต่ละปี) จะต้องยื่นเอกสารข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน โดยผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ อย่างน้อย 2 เดือนก่อนใช้สัตว์หรือดำเนินการทดลองกับสัตว์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ก่อนที่จะใช้สัตว์หรือดำเนินการทดลองกับสัตว์ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาโครงการขอใช้สัตว์ฯ ตามรอบปฏิทินกำหนด การประชุมตามประกาศนั้นๆ ในแต่ละปี หากสำนักงานบริการการวิจัยฯ ได้รับเอกสารข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ฯ จากผู้ขอใช้สัตว์ไม่ตรงตามรอบการประชุมในรอบนั้นๆ จะได้รับการพิจารณาในการประชุมรอบถัดไป
  4. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ฯ ที่ผู้ขอใช้สัตว์ได้ยื่นเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนดและสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาเท่านั้น และจะออกใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้ขอใช้สัตว์ โดยให้ผู้ขอใช้สัตว์เริ่มใช้สัตว์ในโครงการได้หลังวันประชุมพิจารณา 1 วัน ในแต่ละรอบการประชุมนั้นๆ
  5. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ฯ ที่ได้ดำเนินการช้สัตว์หรือดำเนินการทดลองกับสัตว์ไปเรียบร้อยแล้ว ก่อนการยื่นเอกสารข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ฯ ที่เป็นไปตามประกาศนี้ โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาให้การรับรองโครงการใช้สัตว์ฯ กับผู้ขอใช้สัตว์ ณ ปัจจุบันเท่านั้น และจะไม่รับการพิจารณาให้การรับรองโครงการขอใช้สัตว์ฯกับผู้ที่ขอใช้สัตว์ย้อนหลัง ดังนั้น ผู้ที่ขอใช้สัตว์ควรเผื่อเวลาช่วงระยะเวลาขอใช้สัตว์ไว้ อย่างน้อย 2 เดือน สำหรับการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จนออกหนังสือรับรองให้กับผู้ใช้สัตว์ในโครงการได้ (ซึ่งควรก่อนการใช้สัตว์หรือดำเนินการทดลองกับสัตว์จริงและสอดคล้องตามแผนงานในข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุน หรือแผนการเรียนการสอน หรืออื่นๆ แล้วแต่กรณีที่แนบประกอบการพิจารณาด้วย)
  6. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับโครงการขอใช้สัตว์ที่ได้รับใบรับรองฯ จากคณะกรรมการฯ แล้ว ผู้ขอใช้สัตว์/หัวหน้าโครงการต้องแจ้งและขออนุมัติจากคณะกรรมการฯ ก่อนดำเนินการใดๆ และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ก่อนดำเนินการ
   ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับโครงการขอใช้สัตว์ฯ ที่ผู้ขอใช้สัตว์/หัวหน้าโครงการไม่ได้แจ้งหรือขออนุมัติจากคณะกรรมการฯ ก่อนการดำเนินการ อาจจะไม่ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ ในส่วนที่เปลี่ยนแปลงที่ได้ดำเนินการไปก่อนแล้ว
  1. การขอต่ออายุหนังสือรับรองโครงการขอใช้สัตว์ที่ได้รับการรับรองฯ จากคณะกรรมการฯ แล้ว ควรยื่นเรื่องอย่างน้อย 2 เดือนก่อนหนังสือรับรองหมดอายุ
  2. ผู้ใช้สัตว์จะเริ่มใช้สัตว์ได้ หรือดำเนินการทดลองกับสัตว์ได้ต่อเมื่อคณะกรรมการฯ อนุมัติให้ดำเนินการแล้วเท่านั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศัพท์บัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (อังกฤษ-ไทย)