เกณฑ์การส่งข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ที่ขอรับการพิจารณาจาก คกส.มศก.

  1. ผู้ใช้สัตว์ หมายถึง บุคคลที่ใช้หรือกระทำการใดๆ ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ผู้สอนที่นำสัตว์มาใช้ในการสอน/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ด้วย โดยผู้ใช้สัตว์ต้องมีใบอนุญาตใช้สัตว์ และผู้ใช้สัตว์ต้องยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  ยกเว้นผู้ช่วยนักวิจัยและนักศึกษา  ที่ดำเนินการภายใต้การกำกับของผู้ใช้สัตว์ที่มีใบอนุญาตใช้สัตว์
  2. ผู้วิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่ขอรับการพิจารณาจาก คกส.มศก. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จากสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  3. ผู้วิจัยที่เสนอข้อเสนอการวิจัย (Research Proposal) ที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่ขอทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในประเทศ/ทุนส่วนตัว และต่างประเทศ (เมื่อผู้วิจัยทราบผลว่าได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย หรือทราบประกาศผลการให้ทุนจากแหล่งทุนแล้ว /กำลังอยู่ระหว่างการทำสัญญาการรับทุน) หากประสงค์จะขอรับการรับรองการใช้สัตว์จาก คกส.มศก.ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ (Animal Protocol) ให้ คกส.มศก. พิจารณาความสอดคล้องกับจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 2 เดือนก่อนใช้สัตว์/ดำเนินการทดลองกับสัตว์  และต้องได้รับความเห็นชอบจาก คกส.มศก ก่อนที่จะใช้สัตว์/ดำเนินการทดลองกับสัตว์ได้ 
  4. ผู้ขอใช้สัตว์จะต้องส่งข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ (Animal Protocol) ที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ให้ คกส.มศก. พิจารณาภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อ คกส.มศก. จะได้พิจารณาได้ทันตามกำหนดเวลาที่ผู้ขอใช้สัตว์ได้ขอใช้สัตว์ดังกล่าว  ทั้งนี้ ผู้ใช้สัตว์จะเริ่มใช้สัตว์ได้ หรือดำเนินการทดลองกับสัตว์ได้ ต่อเมื่อ คกส.มศก. ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น
  5. คกส.มศก. จะพิจารณาให้การรับรองการใช้สัตว์กับผู้ขอใช้สัตว์ ณ ปัจจุบันเท่านั้น(โดยผู้ใช้สัตว์ยังไม่ได้ใช้สัตว์/ดำเนินการทดลองกับสัตว์ และ คกส.มศก.จะไม่รับพิจารณาให้การรับรองกับผู้ที่ขอใช้สัตว์ย้อนหลัง (ผู้ใช้สัตว์ได้ทำการใช้สัตว์/ดำเนินการทดลองกับสัตว์ไปแล้ว) ดังนั้นผู้ที่ขอใช้สัตว์ควรเผื่อเวลาช่วงระยะเวลาขอใช้สัตว์ไว้ อย่างน้อย 2 เดือนสำหรับการพิจารณาของ คกส.มศก.จนออกหนังสือรับรองให้กับผู้ใช้สัตว์ในโครงการได้ (ซึ่งควรก่อนการใช้สัตว์/ดำเนินการทดลองกับสัตว์จริงๆ ตามแผนงานในข้อเสนอการวิจัย(Research Proposal) ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุน )
  6. ผู้ใช้สัตว์จะเริ่มใช้สัตว์ได้ หรือดำเนินการทดลองกับสัตว์ได้ ต่อเมื่อ คกส.มศก. ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล