1. พระราชบัญญัติสัตว์ พ.ศ. 2558
  2. Ethical Principles and Guidelines for the Use of Animals
  3. จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2559
  4. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และแบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2557
  5. จรรยาบรรณนักวิจัย
  6. มาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) พ.ศ.2555
  7. ข้อแนะนำสำหรับการดูแลและการใช้สัตว์เกษตรในการวิจัยและการสอน